Obsah

Územní plán Česká Kubice - OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ  NÁVRHU

Návrh územního plánu (ÚP) Česká Kubice - projednání návrhu dle §50 až §54 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění.

DATUM A HODINA KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU: 5.6.2019 OD 15.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ V ČESKÉ KUBICI (pdf).

NÁVRH územního plánu Česká Kubice

VÝROK A ODŮVODNĚNÍ:

T1.  Textová část (včetně odůvodění)

T2.  Tabulková část (zábory ZPF)

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

A. Výkres základního členění

B. Hlavní výkres - urbanistická koncepce

C1. Hlavní výkres - koncepce veřejné dopravní infrastruktury

C2. Hlavní výkres - koncepce veřejné technické infrastruktury

D. Výkres veřejně prospěšnýh staveb a asanací

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

OA. Výkres širších vztahů (1:100 000)

OB. Koordinační výkres

OC. Výkres předpokládaných záborů ZPF

OD. Srovnávací výkres ÚP s ÚPO Česká Kubice