Obsah

Územní plán Česká Kubice

Zastupitelstvo obce Česká Kubice na svém zasedání dne 10. prosince 2019 schválilo a vydalo územní plán Česká Kubice. Územní plán Česká Kubice nabyl účinnosti dne 30.12.2019.

VÝROK A ODŮVODNĚNÍ:

T1.  Textová část (včetně odůvodění)

T2.  Tabulková část (vyhodnocení záborů ZPF)

 

GRAFICKÁ ČÁST - výrok

A. Výkres základního členění

B. Hlavní výkres - urbanistická koncepce

C1. Hlavní výkres - koncepce veřejné dopravní infrastruktury

C2. Hlavní výkres - koncepce veřejné technické infrastruktury

D. Výkres veřejně prospěšných staveb a asanací

 

GRAFICKÁ ČÁST - odůvodnění

OA. Výkres širších vztahů (1:100 000)

OB. Koordinační výkres

OC. Výkres předpokládaných záborů ZPF

OD. Srovnávací výkres ÚP s ÚPO Česká Kubice