Obsah

Kartogramy

Kartogram je jednoduchá mapa, která graficky vyjadřuje intezitu sledovaného jevu vztaženého k určité prostorové jednotce, v našem případě ke správnímu území obce s rozšířenou působností Domažlice (ORP). V rámci úplné aktualizace ÚAP 2016 byly vytvořeny následující kartogramy.

Koeficient ekologické stability (KES) - v rámci aktualizace ÚAP byl KES přepočten na jednotlivá katastrální území podle metody Miklóse , čímž tento ukazatel získal přesnější vypovídající hodnotu.

Vazba obcí na pracovištní centrum město Domažlice - Ministerstvo pro místní rozvoj si v roce 2008 nechalo zpracovat analýzu závislosti obcí na pracovištních centrech. V okrese Domažlice se nachází jediné pracovištní centrum, kterým je město Domažlice. Z kartogramu je patrné, které obce jsou na městě Domažlice, jako centru pracovních příležitostí, závislé.

Obce obsluhující a obsluhované - obce v ORP byly rozděleny na jednotlivé kategorie, podle významu v regionu. Způsob rozdělení je popsán zde na str. 13.

Území s vysokým radonovým rizikem - na základě geologického podloží, geologických map a výsledků radonových měření bylo Českou geologickou službou vytipováno území, kde jsou místa s nejvyšší koncentrací radonových plynů.

Spádovost žáků mateřských škol - na základě dotazníku z roku 2012 a 2016 je znázorněna spádovost žáků do mateřských škol.

Spádovost žáků základních škol - na základě dotazníku z roku 2012 a 2016 je znázorněna spádovost žáků do základních škol.

Spádovost žáků středních škol - na základě dotazníku z roku 2012 a 2016 je znázorněna spádovost žáků do středních škol.

Geologické limity v území - kartogram obsahuje limity využití území spojené s využitím nerostných surovin v ORP Domažlice.

Půdy s I. a II. třídou ochrany ZPF - půdy, které mají zvýšenou zákonnou ochranu před zastavěním.

Hygiena prostředí - schéma s různými hygienickými limity v území.

Zájmy Ministerstva obrany ČR - kartogram obsahuje území a druhy staveb, ke kterým uplatnilo svůj zájem Ministerstvo obrany ČR a ve kterých vyžaduje uplatnění § 175 stavebního zákona.

Riziko eroze v ORP Domažlice - vyznačení zemědělských ploch, které jsou ohroženy vodní erozí. Zdroj dat je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd.

Riziko vysychání vodních toků v ORP Domažlice - vyznačení oblastí, ve kterých je riziko přechodného vyschnutí menších toků. Zdroj dat Výzkmný ústav vodohospodářský.

Hospodářské prostředí obcí v ORP Domažlice - vyhodnocení hospodářských podmínek obcí v ORP Domažlice.

Soudržnost obyvatel obcí v ORP Domažlice - vyhodnocení sociálních podmínek obcí v ORP Domažlice.

Životní prostředí u obcí v ORP Domažlice - vyhodnocení podmínek životního prostředí u obcí v ORP Domažlice.

Vyváženost podmínek udržitelného rozvoje území - cílem rozboru udržitelného rozvoje území je vyslovení závěru, zda oblasti udržitelného rozvoje jsou nebo nejsou ve vzájemné rovnováze.