Obsah

Úplná aktualizace ÚAP 2016

Úplná aktualizace územně analytických podkladů 2016 (dále jen ÚAP) pro území obce s rozšířenou působností Domažlice byla pořízena v souladu s § 27 a 28 zákona č.183/2006 sb. stavebním zákonem v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 500/2006 sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Úplná aktualizace ÚAP bude s obcemi projednána dne 7. prosince 2016 v zasedací místnosti městského úřadu v Domažlicích. Obcím byla ponechána možnost se k úplné aktualizaci ÚAP vyjádřit do 16. prosince 2016.

Rozbor udržitelného rozvoje území

Textová část

Úřad územního plánování si stanovil kritéria vč. vyhodnocení, kterými hodnotil udržitelný rozvoj území všech obcí ve svém správním území. Rozbor udržitelného rozvoje území byl zpracován pro každou obec zvlášť a je k dispozici na tzv. kartě obce - viz menu. Následující dokumenty obsahují metodický postup hodnocení vč. úkolů k řešení v krajské územně plánovací dokumentaci - Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje a vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území.

Rozbor udržitelného rozvoje území

Vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území

Výkresová část

Povinnou součástí rozboru udržitelného rozvoje území je výkresová část skládající se z výkresů hodnot v území, záměrů v území, výkresu limitů a problémového výkresu.

Výkres hodnot v území

Legenda k výkresům hodnot v území

Výkres hodnot v území - č. 1

Výkres hodnot v území - č. 2

Výkres hodnot v území - č. 3

Výkres hodnot v území - č. 4

Výkres hodnot v území - č. 5

Výkres záměrů v území

Legenda k výkresům záměrů v území

Výkres záměrů v území - č. 1

Výkres záměrů v území - č. 2

Výkres záměrů v území - č. 3

Výkres záměrů v území - č. 4

Výkres záměrů v území - č. 5

Výkres limitů v území

Legenda k výkresům limitů v území

Výkres limitů v území - č. 1

Výkres limitů v území - č. 2

Výkres limitů v území - č. 3

Výkres limitů v území - č. 4

Výkres limitů v území - č. 5

Problémový výkres

Legenda k výkresům problémů

Výkres problémů v území - č. 1

Výkres problémů v území - č. 2

Výkres problémů v území - č. 3

Výkres problémů v území - č. 4

Výkres problémů v území - č. 5