Obsah

Poskytovatelé sociálních služeb

 

                                         

Nepřetržitá 24/7 Asistenční a Tísňová péče Anděl na drátě je určena převážně seniorům a osobám se zdravotním postižením, u kterých se zvyšuje riziko pádu, náhlé nevolnosti, slabosti či kolapsu. Zdraví i život pak závisí na rychlém zajištění pomoci.

Princip služby spočívá v tom, že klient má stále u sebe (na ruce) malé elektronické zařízení (hodinky, náramek). Po jeho stisknutí se ozve hlas asistenta a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu zajiťované pomoci. profesionálně proškolený asistent je s klientem v neustálé komunikaci až do úplného vyřešení celé situace.

zařízení dokáže samo rozpoznat a upozornit na nestandardní situace (náhlý pád či déle trvající nehybnost) i když klient nestihne aktivovat tlačítko. Zároveň se lokalizuje (GPS/GSM) místo, v jakém se klient nachází. Asistent i v těchto případech volá mna zařízení a ověřuje stav klienta. Senior a jeho rodina tak mají jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci v domácím i venkovním prostředí. uživatel tím získá větší sebedůvěru a nemusí se omezovat ve svých aktivitách a oblíbených činnostech kvůli obavám z nečekaných problémů.

Linka pomoci a bezpečí pro seniory

Součástí služby je také non-stop linka pomoci a bezpečí pro seniory (pomoc při úzkostných a tísnivých pocitech) a poradna pro seniory (pomoc a rada před podvodnými praktikami podomních a telefonních prodejců, pomoc při řešení problémů v domácnosti).

Bez mobilního telefonu, bez měsíčních plateb za SIM kartu

Další přidanou hodnotou je možnost přijímat hovory na zařízení od rodiny a přátel, ale hlavně vlastní, neomezené volnání ze zařízení (odchozí hovory) na jakákoliv čísla v rámci veškerých států EU (vše v ceně služby). Klient tak nepotřebuje telefon a ušetří za kredit či paušál SIM karty.

Hodinky    Přívěsek

http://www.andelnadrate.cz/

 

Centrum Ouško

Poskytujeme Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, s cílovou skupinou děti s mentálním postižením, kombinovaným postižením a s narušenou komunikační schopností, a to ve věku 1 - 15 let. Podporujeme rozvoj soběstačnosti, sebevědomí, komunikace a zdokonalení dovedností zábavnou a hravou formou, zakládáme si na individuálním přístupu, hájíme práva našich dětských uživatelů, snažíme se dětem umožnit jejich setrvání v přirozených sociálních skupinách, podporujeme jejich vzdělávací proces a začlenění do společnosti.

Kontakt: L. Ticháčková, tel.: 724 862 356, email: uchozs@seznam.cz, www.uchozs.cz

člověk  Člověk v tísni, o.p.s.

Služby naší nevládní neziskové organizace poskytované na území České republiky jsou součástí Programů sociální integrace, které vznikly již v roce 1999. Zaměstnanci Programů sociální integrace nabízejí odborné sociální poradenství a vzdělávací služby ve více než 50 městech a obcích v sedmi krajích České republiky. Náš tým pracuje v devíti regionálních pobočkách a v roce 2017 ho tvořilo zhruba 300 zaměstnanců a 310 dobrovolníků. Naše služby využilo přibližně 7 000 lidí. Kromě toho se věnujeme analytické činnosti a organizujeme různé typy workshopů a seminářů.

  • Poradenství pro dospělé: Lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci, a kteří si nejsou schopni poradit vlastními silami, nabízíme individuální či rodinné poradenství. Dlouhodobě velmi často využívanou službou je dluhové poradenství. Kromě dluhů se naši zaměstnanci snaží lidem pomoci při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti či hledání bydlení. Podporu poskytujeme také obětem trestných činů či naopak lidem, kteří chtějí svůj život restartovat poté, co opustili výkon trestu. Celkově v roce 2017 využilo našich služeb zhruba 4 750 dospělých.

  • Poradenství pro děti: Děti a mladí lidé, se kterými pracujeme, svazuje především nízké vzdělání jejich rodičů. Ti jim nejsou schopni se školou pomoci, což tvoří největší překážku při cestě za kvalitním vzděláním. Naším úkolem je pomoci tuto bariéru překonávat. Pro nejmenší děti provozujeme síť předškolních klubů, v nichž se připravují na přestup do klasické školky či na zvládnutí vstupu na základní školu. Pro děti, které do školy již chodí, je určeno doučování. To probíhá buď individuálně, nebo skupinově. Doučování probíhá za pomoci dobrovolníků, jejichž práce a zápalu si nesmírně vážíme. Dětem na střední škole nabízíme kariérní poradenství. Jde o službu, která v sobě spojuje veškerou možnou podporu, kterou jsme jako organizace schopni mladým lidem poskytnout. Zásadní roli v ní hraje kariérní poradce, který nabízí pomoc se vším, co je třeba, v případě potřeby například zajistí doučování. Další naší důležitou službou jsou nízkoprahová centra pro děti a mládež. Ta tvoří jakýsi bezpečný přístav, kde děti a mladí lidé najdou nejen zábavu s kamarády, ale také místo, kde se neustále učí něčemu novému a užitečnému.

  • Analýzy, semináře, spolupráce s veřejnou správou: Na základě našich zkušeností z terénu chceme přispět k přijetí pozitivních systémových změn. Kromě přímého poradenství se proto věnujeme i analytické činnosti, a to především v oblasti dluhové problematiky a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomocí seminářů a workshopů také předáváme naše zkušenosti z terénu pedagogům, úředníkům, policistům atd. V rámci našich možností se snažíme spolupracovat s veřejnou správou. Jako poradci se podílíme na vytváření územních plánů a vzdělávacích koncepcí a plánů.

Poskytované služby na Domažlicku:

Kancelář: Náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice

www.clovekvtisni.cz/plzen

Kontaktní hodiny: čtvrtek od 12:00 do 15:00 bez objednání

Ostatní dny po domluvě v kanceláři či v domácnosti.

  1. Terénní služby, odborné sociální poradenství

Služba je určena lidem v tíživé životní situaci. Pomáháme při řešení problémů spojených s nezaměstnaností, bydlením, finančními a rodinnými problémy, soudními spory, zařizováním dokladů a dokumentů, zařizováním dávek aj. Služba je poskytována bezplatně, v kanceláři či v domácnosti.

 
  1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba je určena rodinám v tíživé životní situaci. Pomáháme při řešení problémů týkající se např. rodinných záležitostí (zejm. výživné, určení otcovství, výchovné problémy), dluhové problematiky (zejm. orientace v závazcích a možnosti řešení), bydlení (zejm. nalezení vhodného bydlení) a zaměstnání (zejm. nalezení zaměstnání). Významnou součástí naší služby je podpora vzdělávání dětí. Naší snahou je zvýšení kompetencí rodičů s ohledem na pomoc dětem s mimoškolní přípravou. Služba je poskytována bezplatně, v kanceláři či v domácnosti.

 
  1. Podpora vzdělávání

Služba je určená rodinám s dětmi, které řeší potíže spojené s docházkou dětí do školy. Pomáháme při přípravě dětí do školy, ale také se smysluplným využitím volného času dětí formou volnočasových aktivit. V rámci podpory vzdělávání spolupracujeme s dobrovolníky, kteří nám pomáhají s individuálním či skupinovým doučováním. Dobrovolníky stále hledáme. Služba je poskytována bezplatně, v kanceláři či v domácnosti.

 
  1. Pomoc obětem trestných činů

Služba se zaměřuje na oběti trestných činů, jako je ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci, rvačka, omezování osobní svobody, loupež, vydírání, porušování domovní svobody, pomluva, znásilnění, kuplířství, zanedbání povinné výživy, týrání, krádež, podvod, lichva apod. Základem tohoto druhu pomoci je poskytování právních informací obětem trestných činů. Její součástí je kromě informování také asistence při sepisování dokumentů (trestní oznámení, odvolání, návrh na náhradu škody), doprovod na policii a k soudu. Tato služba je poskytována zdarma. Posláním služby je zvýšit informovanost oběti o vlastních právech a možnostech jejich plného uplatnění. Na konzultaci je potřeba se vždy předem objednat.

 

Kromě Domažlicka působí Člověk v tísni, o. p. s. také v dalších částech Plzeňského kraje (Klatovsko, Horšovskotýnsko, Nýřansko, Přešticko, Plzeň, Stříbrsko, Tachovsko a Rokycansko), ale i v ostatních krajích České republiky. Více informací na www.clovekvtisni.cz.

 

Network East-West, z.s. - CENTRUM JANA

Projekt, jehož zřizovatelem je na německé straně Vláda Horního Falcka v Regensburku, na české straně pak Network East - West, z. s., pracuje od roku 1997 v česko-bavorském pohraničí. Spolek je založený především za účelem zvýšení informovanosti o problematice AIDS a pohlavně přenosných chorob, zajišťování spolupráce v česko-bavorském pohraničí.

Network East - West, z. s. poskytuje podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. sociální službu Terénní program (registrovanou od roku 2007). Nezbytnou součástí je testování na pohlavně přenosné choroby. Proto bylo v roce 2007 zřízeno nestátní zdravotnické zařízení - dermatovenerologická ambulance.

Centrum Jana se zaměřuje na osoby poskytující sexuální služby a na uživatele návykových látek. Poskytuje sociální poradenství, asistenční služby, zprostředkovává následnou zdravotní a sociální pomoc. Provádí výměnný program pro uživatele drog (bezplatné inj. stříkačky, desinfekce apod.), zajišťuje bezplatné poskytování informačních materiálů. Informuje o bezpečném sexu (zásady safer-sex), o HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných infekcích. Poskytuje před - a potestové poradenství a bezplatné testování na: HIV, syfilis, hepatitis B, C, kapavku, chlamydie a další pohlavně přenosné infekce.

Důraz je kladen především na
- anonymitu - klient není povinen sdělovat své jméno a další osobní údaje
- bezplatnost všech poskytovaných služeb  
- mlčenlivost - veškeré informace o klientech jsou přísně důvěrné
- dodržování práv klientů - sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle,
  ochrany důstojnosti, soukromí a dalších práv, včetně možnosti podat stížnost
- nízkoprahovost - bezpečné prostředí pro klienty a spolupráce v jejich prostředí
 
CENTRUM JANA
Network East-West, z.s.
U Nemocnice 148
CZ-344 01 Domažlice
tel/fax.: +420 379 778 222
mob.1: +420 605 255 385
mob.2: +420 724 027 951
www.centrumjana.cz
centrum.jana@centrum.cz
konto: 827622369/0800
Otevřeno:
Testy:
Úterý 15.00 – 17 .00
Konzultace a výměnný program:
Úterý 12.00 – 17 .00
středa 12.00 – 16 00

 

Diakonie Západ

Prokopova 25, 301 00 Plzeň
IČO: 45331154
www.diakoniezapad.cz
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy (obchodní značka Diakonie Západ)
 
Nezisková organizace Diakonie Západ se snaží pomáhat tam, kde na to lidé sami nestačí. Zaměřuje se zejména na rodiny s dětmi v náročných životních situacích, pěstounské rodiny nebo na poskytování psychologické podpory lidem v náročných životních situacích. Významně pak pomáhá dětem a mladým řešit obtížné i každodenní situace a poskytuje jim chráněný prostor pro jejich seberealizaci pod vedením sociálních pracovníků v nízkoprahovém Klubu Fontána přímo v Domažlicích a ve vybraných lokalitách regionu díky mobilnímu Klubu Uličník. Během sedmi let Diakonie Západ pomohla stovkám lidí a rodin.
 
Pracovníci služby Adite doprovázeli 43 pěstounských rodin a pomohli tak 52 dětem v náhradní rodinné péči. Tým Archy funguje na Domažlicku od roku 2015 a podpořil více než 50 rodin v obtížných situacích jako jsou rozvod či výchovné obtíže. Při přechodu z dětství do dospělosti pomáhá v Domažlicích již sedm let Klub Fontána, který navštěvovalo přes 300 mladých lidí a více než 700 jich pak využilo služeb nabízených v mobilním Klubu Uličník v obcích v okolí Domažlic. Během dvou let, kdy v Domažlicích působí krizoví interventi služby Plus, poskytli odbornou psychologickou pomoc 39 lidem. V neposlední řadě se Diakonie Západ zasloužila prostřednictví služby Prevence o rozšíření kvalitní primární prevence na školách v Domažlicích a okolí, do programů se prozatím zapojilo více než tisíc žáků včetně pedagogů.
Diakonie Západ v Domažlicích stojí také za celou řadou komunitních aktivit jako Den pro rodinu nebo nově zřízenou legální plochou pro graffiti v Zahradní ulici.
 
V Domažlicích a okolí se setkáte s těmito službami Diakonie Západ:
Adite pro náhradní rodiny se věnuje doprovázení pěstounských rodin a pomáhá jim vytvářet bezpečné a harmonické prostředí pro zdravý vývoj dětí.
Archa pro rodiny s dětmi podporuje rodiny s dětmi v náročných životních situacích tak, aby nebyly ohroženy potřeby a vývoj dětí a život rodiny byl stabilní.
Klub pro děti a mládež doprovází a podporuje děti a mládež při řešení obtížných i každodenních situací, a zvyšuje tak jejich šance uspět v dalším životě.
Plus pro lidi v krizové situaci poskytuje psychologickou podporu v náročných životních situacích s cílem zabránit dalšímu nepříznivému vývoji situace.
Prevence pro školy a veřejnost svými aktivitami předchází vzniku rizikového chování dětí a mládeže.
 
Diakonie Západ nepůsobí jen na Domažlicku, ale poskytuje celkem 13 druhů registrovaných sociálních služeb a další navazující činnosti v celkem 36 zařízeních po celých západních Čechách, zároveň je akreditovaná jako dobrovolnická agentura a realizuje certifikovanou primární prevenci.
V případě potřeby se na Diakonii Západ může obrátit každý bez ohledu na vyznání, společenský status, národnost či politické přesvědčení. Pracovníci Diakonie Západ pomáhají tam, kde na to člověk sám nestačí.

 
Adite pro náhradní rodiny se věnuje doprovázení pěstounských rodin a pomáhá jim vytvářet bezpečné a harmonické prostředí pro zdravý vývoj dětí.
Druh služby: Adite pro náhradní rodiny je „pověřenou osobou“, tj. má pověření k sociálně – právní ochraně dětí v oblasti náhradní rodinné péče.
 
Telefon: +420 731 125 429
 
Adite pro náhradní rodiny Domažlice
Působnost: Domažlice a okolí
Adresa: Náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice
Mobil: +420 605 226 290
E-mail: adite.zapad@diakonie.cz

Provozní doba: pondělí až pátek 8:00 – 18:00
 
Archa pro rodiny s dětmi podporuje rodiny s dětmi v náročných životních situacích tak, aby nebyly ohroženy potřeby a vývoj dětí a život rodiny byl stabilní.
Druh sociální služby: Archa pro rodiny s dětmi je registrována jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a je poskytována ambulantní i terénní formou.

Telefon: +420 733 614 645
 
Archa pro rodiny s dětmi Domažlice
Působnost: Domažlice a okolí
Adresa: Náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice
Mobil: +420 733 614 645
E-mail: archa.zapad@diakonie.cz
Provozní doba: terénní forma: pondělí až pátek 8:00 – 18:00, ambulantní forma: konzultace na objednání
 
Klub pro děti a mládež doprovází a podporuje děti a mládež při řešení obtížných i každodenních situací, a zvyšuje tak jejich šance uspět v dalším životě.
Druh sociální služby: Klub pro děti a mládež je registrován jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a je poskytován ambulantní i terénní formou.
 
Telefon: +420 734 640 493
 
Klub Fontána pro děti a mládež
Působnost: Domažlice a okolí
Adresa: Zahradní 542, 344 01 Domažlice
Mobil: +420 734 686 667
E-mail: fontana.zapad@diakonie.cz  
 
Provozní doba: pondělí až čtvrtek 12:30 - 17:00, pátek zavřeno.
 
 
 
 
 
Klub pro děti a mládež doprovází a podporuje děti a mládež při řešení obtížných i každodenních situací, a zvyšuje tak jejich šance uspět v dalším životě.
Druh sociální služby: Klub pro děti a mládež je registrován jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a je poskytován ambulantní i terénní formou.
 
Telefon: +420 734 640 493
 
Klub Uličník pro děti a mládež
Působnost: Bělá nad Radbuzou, Drahotín, Mutěnín, Poběžovice a okolí
Adresa: Zahradní 542, 344 01 Domažlice
Mobil: +420 730 841 342
 
Provozní doba: pondělí až čtvrtek 12:00 - 17:00, pátek zavřeno.
 

Plus pro lidi v krizové situaci poskytuje psychologickou podporu v náročných životních situacích s cílem zabránit dalšímu nepříznivému vývoji situace.
Druh sociální služby: Služba Plus pro lidi v krizové situaci je registrována jako krizová pomoc a je poskytována ambulantní i terénní formou.
 
Telefon: +420 377 223 221, +420 733 414 421
 
Plus pro lidi v krizové situaci Domažlice
Působnost: Domažlice a okolí
Adresa: náměstí Míru 40, 344 01 Domažlice
Mobil: +420 605 232 116
E-mail: plus.domazlice@diakonie.cz
 
Provozní doba: Poskytnutí krizové pomoci lze dojednat na základě předchozího telefonického nebo emailového objednání.
 
Prevence pro školy a veřejnost realizuje preventivní a vzdělávací aktivity ve školách i mimo ně, čímž předchází vzniku rizikového chování dětí a mládeže.
Druh služby: Prevence pro školy a veřejnost není sociální službou, realizuje certifikované programy všeobecné primární prevence.

Telefon: +420 603 544 028
 
Provozní doba: pro objednání služeb, telefonickou konzultaci či podání jakýchkoli informací je služba dostupná každý všední den od 8:00 do 16:00 na výše uvedených kontaktech. Osobní setkání nebo datum konkrétního programu je vždy nutné nejprve dohodnout e-mailem nebo telefonicky.
 
Kompletní informace a kontakty naleznete na www.diakoniezapad.cz.
 

 

Centrum na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj

Organizace zřizovaná Správou uprchlických zařízení ministerstva vnitra poskytuje poradenství občanům třetích zemí, legálně pobývajících na území ČR. Kromě sociálního a právní poradenství, realizujeme kurzy českého jazyka a kurzy sociokulturní orientace. V rámci terénního poradenství působíme po celém plzeňském kraji.

Poradenství a podpory mohou využít i firmy a instituce, kterých se cizinecká problematika dotýká .

Kontakt:
Hlavní kancelář: Americká 39, Plzeň
PO + ST 12:00 - 19:00
ČT 8:00 - 15:00
PÁ 8:00 - 12:00
Kontaktní místo Domažlice: Městské kulturní středisko, náměstí Míru 51 Domažlice
Sudá středa 16:00 - 18:00
Tel.: 725 874 976, 725 874 977, 377 223 157