Obsah

Komunitní plánování

 


Loga projektu
„Tento projekt je spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji.“


 

Základní informace týkající se projektu:

 

Komunitní plánování sociálních služeb je moderním nástrojem současné sociální politiky. Jeho úkolem je zajišťování dostupnosti a společná koordinace sociálních služeb tak, aby odpovídaly specifikům a potřebám daného regionu. Zastupitelstvo města Domažlice na svém zasedání dne 21.září 2005 projednalo a schválilo na základě důvodové zprávy návrh projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku“. Tento projekt vypracovaný ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy byl předložen do Společného regionálního operačního programu v rámci 2. kola výzvy grantového schématu Plzeňského kraje 3.2 „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“. Dne 7.2.2006 byl tento projekt zastupitelstvem Plzeňského kraje schválen a správnímu obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice (kromě Svazku Kdyňsko – v současné době již samostatně komunitně plánujícího) byla přidělena dotace na jeho realizaci.

 

Tisková zpráva Městského úřadu Domažlice 

 

Domažlice zahájily komunitní plánování sociálních služeb

Město Domažlice je dalším městem v Plzeňském kraji, které zareagovalo na společenskou nutnost zmapovat, poznat a dokonale zprůhlednit systém sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice formou cíleného komunitního plánování.

Město v květnu 2006 zahájilo projekt komunitního plánování sociálních služeb. Jedná se o jeden a půlletý projekt, jehož realizaci zajišťuje Městský úřad Domažlice ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy. Realizace projektu je z větší části hrazena z prostředků Evropské unie, menší částí se na financování projektu podílí město Domažlice.

Jaké sociální služby potřebují občané Domažlicka? Jaké zdroje je možné využít pro zajištění těchto služeb? A jaké služby budou občanům prioritně poskytovány v letech 2008 – 2011? To jsou základní otázky, na které budou v rámci projektu společně hledat odpověď jak organizace nabízející sociální služby, tak zástupci a pracovníci obcí a měst ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice a zároveň lidé, kteří sociální služby v současnosti využívají či potencionálně budou využívat v budoucnu. 

Hlavním přínosem komunitního plánování je, že povede k větší srozumitelnosti systému sociálních služeb pro občany, k poskytování potřebných a kvalitních služeb a k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků na tyto služby. Komunitní plánování je jedinečné a unikátní zejména v tom, že problémy v oblasti sociálních služeb se diskutují a řešení nalézají za partnerské účasti všech, kterých se oblast sociálních služeb dotýká. 

V úvodní fázi, ve které se projekt právě nachází, je mapována stávající situace v oblasti sociálních služeb - jsou zjišťovány a sumarizovány statistické, demografické a sociologické údaje a jsou mapovány sociální služby, poskytované občanům v současnosti. V této souvislosti budou osloveny všechny organizace, které poskytují sociální služby občanům na Domažlicku, s dotazníkem a prosbou o jeho vyplnění (nebo jim bude dotazník zaslán). 

Současně budou  práce na projektu pokračovat zjišťováním potřeb uživatelů sociálních služeb a také zjišťováním názoru široké veřejnosti na sociální problematiku v regionu. Tato úvodní, analytická část projektu se bude realizovat až do listopadu tohoto roku. 

Získané informace z této části jsou nezbytným základem pro to, aby mohli poskytovatelé, uživatelé a zástupci a pracovníci obcí a měst následně společně plánovat další rozvoj sociálních služeb, ať již jde o oblast seniorů, osob zdravotně postižených či dalších osob ohrožených sociálním vyloučením. Všechny uvedené kategorie jsou zahrnuty v projektu. 

Z informací získaných v úvodní, analytické části bude pro obyvatele Domažlicka připraven katalog poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který bude zpracován v tištěné i elektronické podobě koncem roku 2006. 

Finálním výstupem projektu, který vyvrcholí v únoru 2008, bude realizační plán obsahující projekty určené k realizaci v sociální oblasti v roce 2008, zásobník minimálně pěti vhodných projektů podporujících sociální integraci na území správního obvodu Domažlic a především komunitní plán sociálních služeb pro období 2008– 2011. 

Aktivní účast v komunitním plánování je jedinečnou příležitostí pro všechny, kteří se v oblasti sociálních služeb pohybují, spolupracovat na vytváření sociální politiky v regionu, na určování dalších směrů a pravidel jejího rozvoje. Informace o projektu a jeho průběhu, o plánovaných aktivitách a možnostech zapojení poskytovatelů, uživatelů i široké veřejnosti do komunitního plánování budou zveřejněny v regionálních médiích, v Domažlických novinách, na úvodním veřejném setkání připravované na polovinu září 2006 nebo na webových stránkách města Domažlice.

 

 

 

Kontaktními osobami pro představitele a pracovníky obecních a městských úřadů ve správním obvodu Domažlic jsou:

Jana Kaiserová
Odbor investic, strategického plánování a rozvoje města MěÚ Domažlic
finanční manažerka projektu KPSS
tel.: +420 379 719 179
email: jana.kaiserova@mesto-domazlice.cz

Bc. Jana Váchalová
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Domažlice
projektová manažerka projektu KPSS
tel.: +420 379 719 281
email: jana.vachalova@mesto-domazlice.cz

 

Kontaktní osobou pro poskytovatele a uživatele sociálních služeb a každého, kdo se zajímá o problematiku sociálních služeb je Bc. Lukáš Minařík, DiS. Tento kontaktní pracovník přijímá veškeré vaše dotazy a náměty k projektu.

kontakt:

Bc. Lukáš Minařík, DiS.
kontaktní osoba pro komunitní plánování sociálních služeb MěÚ Domažlice
tel.: + 420 774 859 088
email: lukas.minarik@mesto-domazlice.cz  

 
  

Odkazy související s komunitním plánováním

 

 

 Logo CPKP  Centrum pro komunitní práci
 Logo Plzeňský kraj  Krajský úřad Plzeňského kraje
 Logo MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Logo KPSS  Komunitní plánování sociálních služeb o.p.s.
 Logo SROP  Společný regionální operační program (SROP)