Obsah

Vyhodnocení dotačního programu MK ČR Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP za rok 2013

Typ: ostatní
Závěrečné vyhodnocení průběhu programu Ministerstva kultury České republiky "Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" pro rok 2013 za ORP Domažlice.
Vyhodnocení programu  „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2013


Pro ORP Domažlice byla přidělena finanční kvóta ve výši 855 000,- Kč. MěÚ Domažlice, úřad obce s rozšířenou působností rozhodl rozdělit přidělenou kvótu do dvou kol, přičemž do prvního kola bylo určeno 805 000,- Kč a do druhého kola 50 000,- Kč.

Do prvního kola bylo přijato celkem pět žádostí:

1. 
Obec Hora svatého Václava, obec

Kostel svatého Václava, rejstř. č. 30625/4-7074 - oprava hřbitovní zdi (severní část)
 • celkové náklady: 298 479,- Kč
 • požadovaný příspěvek: 135 000,- Kč
2. MATANA a.s., PO

Židovský hřbitov v Loučimi, rejstř. č. 36002/4-2136 - oprava, konzervování a restaurování vybraných náhrobků
 • celkové náklady: 104 000,- Kč
 • požadovaný příspěvek: 50 000,- Kč
3. Klub českých turistů, odbor Kdyně, OS

Zřícenina hradu Rýzmberk, rejstř. č. 31402/4-2118 - statické zabezpečení vnějšího zdiva parkánové bašty
 • celkové náklady: 200 000,- Kč
 • požadovaný příspěvek: 175 000,- Kč
4. Gabriela Velebná Pištěková, FO

Fara Štítary, rejstř. č. 16491/4-4766 - konstrukční opravy 1. PP
 • celkové náklady: 413 000,- Kč
 • požadovaný příspěvek: 375 000,- Kč
5. Petr Kopča, FO

Vesnická usedlost č.p. 8 Draženov, rejstř. č. 32931/4-2060 - výměna moderních oken za repliky původních špaletových
 • celkové náklady: 174 458,- Kč
 • požadovaný příspěvek: 157 012,- Kč
Do druhého kola byla přijata jedna žádost:

1. AOM CZ s.r.o., PO

Bývalý zájezdní hostinec "Chodská rychta", ul. Msgre B. Staška 66, rejsř. č. 30233/4-2017 - restaurování nástěnné malby
 • celkové náklady: 78 000,- Kč
 • požadovaný příspěvek: 50 000,- Kč
Z podaných žádostí o poskytnutí finanční podpory z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ bylo MěÚ Domažlice, úřadem obce s rozšířenou působností vyhověno všem žádostem. Ministerstvo kultury české republiky přidělilo svým rozhodnutím následující finanční podporu:

Kostel svatého Václava, rejstř. č. 30625/4-7074 - oprava hřbitovní zdi (severní část) a další související práce: 139 000,- Kč

Židovský hřbitov v Loučimi, rejstř. č. 36002/4-2136 - oprava, konzervování a restaurování vybraných náhrobků - III. etapa a další související práce: 50 000,- Kč

Zřícenina hradu Rýzmberk, rejstř. č. 31402/4-2118 - statické zabezpečení vnějšího zdiva parkánové bašty a další související práce: 175 000,- Kč

Fara Štítary, rejstř. č. 16491/4-4766 - konstrukční opravy 1. PP - statické zabezpečení, obnova tesařských konstrukcí a podlah včetně nátěrů a další související práce: 371 000,- Kč

Vesnická usedlost č.p. 8 Draženov, rejstř. č. 32931/4-2060 - výměna okenních výplní a vchodových dveří a s tím související práce: 70 000,- Kč

Bývalý zájezdní hostinec "Chodská rychta", ul. Msgre B. Staška 66, rejsř. č. 30233/4-2017 - restaurování nástěnné malby Svaté Trojice na čelní fasádě a další spivisející práce: 50 000,- Kč

Vyhodnocení jednotlivých akcí

Kostel sv. Václava, rejstř. č. 30625/4-7074 – oprava hřbitovní zdi (severní část) – obnova ohradní zdi – severní část a další související práce

Práce proběhly dle vydaného závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne  28.2.2012, č.j.: OKS-1092/2012-5329/2012/Hin. Byla dokončena oprava severní části kamenné hřbitovní zdi kostela sv. Václava. Práce byly provedeny velmi kvalitně a lze předpokládat pokračování akce v dalších letech. Zajištění ohradní zdi bylo nezbytné, neboť poruchy byly značného rozsahu a hrozilo její nevratné poškození. Při provádění prací byl přítomen archeolog. Práce byly řádně provedeny, vyfakturovány a proplaceny.

Zřícenina hradu Rýzmberk, rejstř. č. ÚSKP 31402/4-2118 – statické zabezpečení a obnova vnějšího pláště parkánové bašty a další související práce

Práce byly provedeny dle vydaného závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 17.1.2011, č.j.: OKS-10594/10-56592/2010/Web. Byla dokončena jen dolní část líce zdiva bašty (cca 1/2 líce zdiva) a to s ohledem na snížení požadovaného příspěvku. Lze předpokládat další navazující práce na vnějším lící parkánové bašty v její horní části včetně koruny zdiva. Provedenými pracemi bylo zajištěno zachování kulturně – historických hodnot zříceniny a její zatraktivnění pro případné návštěvníky. Práce byly řádně provedeny, vyfakturovány a uhrazeny.

Židovský hřbitov v Loučimi, rejstř. č. ÚSKP 36002/4-2136 – obnova, konzervace a restaurování náhrobků – III. etapa a další související práce

Práce proběhly dle vydaného závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 2.9.2010, č.j.: OKS-7498/10-38528/2010/Hin. Provedené restaurátorské práce byly dne 22.10.2013 převzaty zástupci odborné organizace státní památkové péče. Práce byly provedeny ve vysoké kvalitě a lze uvažovat o dalším pokračování restaurátorských prací, případně prací na obnově obvodové zdi. Práce byly řádně provedeny, vyfakturovány a uhrazeny.

Fara čp. 1 ve Štítarech, rejstř. č. ÚSKP 16491/4-4766 – konstrukční úpravy 1. PP – statické zajištění, obnova tesařských konstrukcí a podlah včetně nátěru a další související práce

Práce proběhly dle vydaného závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 28.12.2011, č.j. OKS-10448/11-53957/2011/Hin. Dokončené práce jsou druhou částí závěrečné etapy statického zajištění objektu bývalé fary ve Štítarech. Práce probíhaly za dohledu statiky a zástupců orgánů státní památkové péče. Byly opraveny stropní trámy a rozvolněné části zdiva suterénu a následně provedena rekonstrukce prkenných a cihelných podlah části objektu. Práce byly provedeny řemeslně velmi kvalitně. V případě opětovného zařazení objektu do programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ bude v příštím roce pravděpodobně dokončeno celkové statické zajištění památky. Práce byly řádně provedeny, vyfakturovány a uhrazeny.

Vesnická usedlost č.p. 8, rejstř. č. ÚSKP 32931/4-2060 – výměna okenních výplní a vchodových dveří a s tím související práce
Práce proběhly dle vydaného závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 3.2.2011, č.j. OKS-448/11-313/2011/Hin. Byla provedena výměna všech novodobých výplní okenních otvorů za repliky truhlíkových oken. Současně došlo k osazení kopie původních vstupních dveří. Výplně otvorů byly provedeny ve vysoké řemeslné kvalitě. Práce byly řádně provedeny, vyfakturovány a uhrazeny.

Zájezdní hostinec „Chodská rychta“ č.p. 66, rejstř. č. ÚSKP 30233/4-2017 – restaurování nástěnné malby Svaté Trojice na čelní fasádě a s tím související práce

Práce proběhly dle vydaného závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 24.10.2012, č.j. OKS-6934/2012-42960/2012/Hin. Dokončené práce byly odbornou organizací státní památkové péče převzaty dne 18.7.2013. Provedením prací bylo zajištěno zachování významného umělecko – řemeslného prvku. Práce byly řádně provedeny, vyfakturovány a uhrazeny.

MěÚ Domažlice považuje průběh programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2013 za zdařilý. Je však nezbytné konstatovat, že další, stejně výrazný, propad přidělených finančních prostředků, by měl za následek značné rozmělnění těchto prostředků mezi žadatele, případně vyřazování některých žádostí z důvodu nedostatku finančních prostředků. Výkonný orgán státní památkové péče nezaznamenal v průběhu programu žádné potíže a všechny práce byly provedeny v souladu s vydanými závaznými stanovisky. Finanční prostředky poskytnuté z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností byly použity na zachování kulturně – historických hodnot nemovitých kulturních památek v působnosti ORP Domažlice.

Vytvořeno: 4. 2. 2014
Poslední aktualizace: 4. 2. 2014 00:00
Autor: