Obsah

Vyhodnocení dotačního programu MK ČR Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP za rok 2011

Typ: ostatní
Závěrečné vyhodnocení průběhu programu Ministerstva kultury České republiky "Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" pro rok 2011 za ORP Domažlice.
Vyhodnocení programu  „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2011


 

Pro ORP Domažlice byla přidělena finanční kvóta ve výši 1 282 000,- Kč. MěÚ Domažlice, úřad obce s rozšířenou působností se rozhodl využít celou výši kvóty již v prvním kole.


Do prvního kola byly přijaty celkem tři žádosti:

1. žadatel: FO, Petr Kopča, Švabinského 556, 344 01 Domažlice

  • Vesnická usedlost čp. 8 Draženov, rejstř. č. ÚSKP 32931/4-2060 – obnova krovu a výměna střešní krytiny a další související práce

2. žadatel: OS, Klub Českých turistů, Kdyně, 345 06 Kdyně

  • Zřícenina hradu Rýzmberk, rejstř. č. ÚSKP 31402/4-2118 – zabezpečení zdiva jihovýchodního paláce s přilehlou věží a parkánové bašta nad I. branou a další související práce

3. žadatel: PO, MATANA a.s., Malá Štupartská 1/646, 110 01 Praha 1

  • Židovský hřbitov v Loučimi, rejstř. č. ÚSKP 36002/4-2136 – obnova, konzervace a restaurování náhrobků a další související práce
Všem žádostem o poskytnutí finanční podpory z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ bylo MěÚ Domažlice, úřadem obce s rozšířenou působností, vyhověno. Komise státní památkové péče v Domažlicích dále doporučila následovnou výši jednotlivých příspěvků:
  • Vesnická usedlost čp. 8 Draženov, rejstř. č. ÚSKP 32931/4-2060 – obnova krovu a výměna střešní krytiny a další související práce: 850 000,- Kč.
  • Zřícenina hradu Rýzmberk, rejstř. č. ÚSKP 31402/4-2118 – zabezpečení zdiva jihovýchodního paláce s přilehlou věží a parkánové bašta nad I. branou a další související práce: 332 000,- Kč.
  • Židovský hřbitov v Loučimi, rejstř. č. ÚSKP 36002/4-2136 – obnova, konzervace a restaurování náhrobků a další související práce: 100 000,- Kč.
MěÚ Domažlice – úsek památkové péče (MěÚ Domažlice - ÚPP) prováděl na výše uvedených akcí pravidelné kontroly prováděných prací. U většiny prováděných kontrol byl přítomen zástupce odborné organizace státní památkové péče. Z prováděných kontrol byly vytvořeny protokoly, které jsou přílohou vyhodnocení programu.


 

Vyhodnocení průběhu jednotlivých akcí

 

 

Práce proběhly dle vydaného závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 3.2.2011, čj. OKS-448/11-313/2011/Hin, k provedení rekonstrukce obytné části venkovské usedlosti (dle přiložené projektové dokumentace: „Venkovská usedlost čp. 8 – stavební úpravy“, zpracoval: SENCO CHALOUPEK s.r.o. stavební firma, Chrástecká 19, 301 37 Plzeň, Ing. Petr Podlipský, ČKAIT 0200596, datum: 12/2010, stupeň: DSP, ev. č.: neuvedeno) čp. 8, na pozemku st. parc. č. 13 v k.ú. Draženov, nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rej. č. 32931/4-2060. S ohledem na stav krovu, který bylo možné prověřit až po rozkrytí skladby stropu a střešní krytiny, bylo přistoupeno k náhradě většiny prvků krovů novým řezivem. Původní krov byl dožilý a pouze jeho oprava protézováním nepřicházela v úvahu. S původního krovu zůstala zachována středová vaznice, která jako jediná nebyla výrazně poškozena. Nový krov byl proveden v kopii původního s úpravou jednotlivých prvků hoblováním a tesáním. Jedná se o kvalitní řemeslnou práci, která plně odkazuje na dobu svého vzniku, při uchování vysoké kvality řemeslného provedení. Úprava střešního pláště proběhla dle výše uvedeného závazného stanoviska pouze s mírným časovým prodlením způsobeným zpožděnou dodávkou pokrývačského materiálu. Provedenými pracemi bylo zajištěno smysluplné užívání významné nemovité kulturní památky při zachování kulturně – historických hodnot památky. Vlastník památky předpokládá další pokračování v obnově původního vzhledu památky, přičemž u prací na obnově původního špýcharu bude použita čistě konzervační metoda postupu obnovy památky.


 

Zřícenina hradu Rýzmberk, rejstř. č. ÚSKP 31402/4-2118 – zabezpečení zdiva jihovýchodního paláce s přilehlou věží a parkánové bašta nad I. branou a další související práce

Práce byly provedeny dle vydaného závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 17.1.2011, čj. OKS-10594/10-56592/2010/Web. Zabezpečovací práce přímo navazovaly na souběžný záchranný archeologický průzkum. Průzkumem byly zjištěny nové skutečnosti (dochované omítkové vrstvy), které vedly k potřebě odkryté torzo paláce provizorně zastřešit. Degradované zdivo klenby, obvodových zdí a kaverna ve vnitřní zdi paláce byly velmi kvalitně a odborně zafixovány. Práce byly provedeny ve vysoké kvalitě. Lze předpokládat další navazující práce, ať už na zafixování odkrytých omítek nebo na obvodovém plášti parkánové bašty na I. branou. Provedenými pracemi bylo zajištěno zachování kulturně – historických hodnot zříceniny a její zatraktivnění pro případné návštěvníky.


Židovský hřbitov v Loučimi, rejstř. č. ÚSKP 36002/4-2136 – obnova, konzervace a restaurování náhrobků a další související práce

Práce proběhly dle vydaného závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 2.9.2010, čj. OKS-7498/10-38528/2010/Hin. Provedené restaurátorské práce byly 19.10.2011 převzaty zástupci odborné organizace státní památkové péče. Byly zajištěny zejména nejstarší náhrobky a stabilizovány ty nejpoškozenější. Práce byly provedeny ve vysoké kvalitě a lze uvažovat o dalším pokračování restaurátorských prací, případně prací na obnově obvodové zdi.


MěÚ Domažlice považuje průběh programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2011 za zdařilý. Velmi povzbudivé bylo zejména navýšení kvóty pro užití v programu, a to zejména s ohledem na skutečnost, že v dalších programech pro obnovu historického fondu dochází již po několik let pouze ke snižování množství finančních prostředků. Poskytnuté finanční prostředky byly užity na zabezpečení kulturně-historických hodnot významných památek ve správním obvodu ORP Domažlice.


V Domažlicích dne 20.1.2012


Vytvořeno: 24. 1. 2012
Poslední aktualizace: 24. 1. 2012 00:00
Autor: