Obsah

Vyhodnocení dotačního programu MK ČR Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP pro rok 2010

Typ: ostatní
Závěrečné vyhodnocení průběhu programu Ministerstva kultury České republiky "Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" pro rok 2010 za ORP Domažlice.
Pro ORP Domažlice byla přidělena finanční kvóta ve výši 1 218 000,- Kč. MěÚ Domažlice, úřad obce s rozšířenou působností se rozhodl využít celou výši kvóty již v prvním kole.


Do prvního kola byly přijaty celkem tři žádosti:

1. žadatel: Petr Kopča, Domažlice

  • vesnická usedlost čp. 8 Draženov, rejstř. č. ÚSKP 32931/4-2060 – oprava  vstupních dveří sýpky, oprava stropu a podlahy sýpky nad 1NP

2. žadatel: Obec Újezd, Domažlice

  • pomník J. S. Koziny na Hrádku, rejstř. č. ÚSKP 26200/4-2251 – restaurování

3. žadatel: Gabriela Velebná – Pištěková, Zlín

  • fara čp. 1 Štítary, rejstř. č. ÚSKP 16491/4-4766 – oprava krovu a střechy
Všem žádostem o poskytnutí finanční podpory z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ bylo MěÚ Domažlice, úřadem obce s rozšířenou působností, vyhověno. Komise státní památkové péče v Domažlicích dále doporučila následovnou výši jednotlivých příspěvků:


Vesnická usedlost čp. 8 Draženov, rejstř. č. ÚSKP 32931/4-2060 – oprava vstupních dveří sýpky, oprava stropu a podlahy sýpky nad 1NP – 127 000,- Kč

Pomník J. S. Koziny na Hrádku, rejstř. č. ÚSKP 26200/4-2251 – restaurování – 184 000,- Kč

Fara čp. 1 Štítary, rejstř. č. ÚSKP 16491/4-4766 – oprava krovu a střechy – 907 000,- Kč
 

MěÚ Domažlice – úsek památkové péče (MěÚ Domažlice - ÚPP) prováděl na výše uvedených akcí pravidelné kontroly prováděných prací. U většiny prováděných kontrol byl přítomen zástupce odborné organizace státní památkové péče. Z prováděných kontrol byly vytvořeny protokoly, které jsou přílohou vyhodnocení programu.

 

 

Práce proběhly dle závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 22.2.2010, čj. OKS-1354/10-5830/2010/Hin. Oprava byla provedena tradiční tesařskou technologií, při zachování vysoké kvality práce. Oprava je dokladem kvalitního řemesla, které je při opravách takto významných památek zcela nezbytné, a které, bohužel, v posledních letech téměř vymizelo. Vesnická usedlost čp. 8 v Draženově je příkladem unikátního typu vesnické lidové architektury. Provedené opravy sýpky zcela dochovaly kulturně-historické hodnoty této stavby, aniž by byly poškozeny autentické prvky stavby. MěÚ Domažlice – ÚPP se domnívá, že se jedná o jednu z nejzdařilejších oprav části nemovité kulturní památky v regionu.


Pomník J. S. Koziny na Hrádku, rejstř. č. ÚSKP 26200/4-2251 – restaurování
 

Práce byly provedeny dle závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 22.12.2009, čj. OKS-11164/09-45850/2009/Hin. Restaurování pomníku se ujala společnost NEGEBU s.r.o., ak. mal. Jaroslav Šindelář. Odborná organizace státní památkové péče (NPÚ - ÚOP v Plzni) doporučil dne 13.8.2010 dokončené práce vlastníkovi k převzetí. Restaurování pomníku J. S. Koziny zajistilo zásadním způsobem životnost pomníku pro další léta.


Fara čp. 1 Štítary, rejstř. č. ÚSKP 16491/4-4766 – oprava krovu a střechy
 

Práce proběhly dle závazného stanoviska MěÚ Domažlice – ÚPP ze dne 24.2.2010, čj. OKS-11835/09-49199/2009/Hin a dle závazného stanoviska ze dne 21.10.2010, čj. OKS-8396/10-43577/2010/Hin. V průběhu prováděných prací byly zjištěny nové skutečnosti, které, s ohledem na hodnoty nemovité kulturní památky, si vyžádaly změnu projektové dokumentace a způsobu provádění prací. Bylo zjištěno, že původní dřevěná pozednice není zcela dožilá, jak předpokládal mykologický posudek a jak vyplývalo z provedených sond. Původně měla být pozednice nahrazena železobetonovým věncem, který by celý objekt staticky ztužil. Po zjištění, že původní konstrukci pozednice bude možno zachovat a místy nahradit, aniž by se příliš zvýšila finanční náročnost stavby, bylo po domluvě se statikem, vlastníkem, prováděcí firmou, odbornou organizací státní památkové péče a výkonným orgánem státní památkové péče dohodnuto, že železobetonový věnec prováděn nebude a přistoupí se pouze k opravě stávající dřevěné pozednice. MěÚ Domažlice – ÚPP z tohoto důvodu vydal dne 21.10.2010 rozhodnutí o změně způsobu provádění opravy pozednice krovu bývalé fary čp. 1 ve Štítarech. Současně s tím byl změněn i rozpočet stavby, aniž by se měnila původní finanční výše rozpočtu. Opravu krovu prováděla společnost Renovum – stavební činnost s.r.o. ze Staňkova. Práce byly provedeny velmi kvalitně. S ohledem na skutečnost, že v krovu  byly  po rozkrytí zjištěny značné statické poruchy, bylo ustoupeno od používání dřevěných kolíkových spojů, které byly nahrazeny ocelovými svorníky s kovářsky upravenými hlavicemi. Původní krov byl dokladem velice kvalitní tesařské práce pravděpodobně z období pozdně barokní přestavby fary. Provedená oprava dochovala jeho kulturně-historické kvality a původní konstrukční řešení je zcela čitelné, jakožto jsou jasně rozpoznatelné i nové zásahy. Oprava hlavně zajistila statické ztužení krovové konstrukce a dále již nehrozí jeho poškození. Dožilá střešní krytina (80. léta 20. stol.) byla nahrazena novou.

MěÚ Domažlice považuje průběh programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2010, i přes snížení finančních prostředků a snížení navrhovaných dotací, za zdařilý. Poskytnuté finanční prostředky byly užity na zabezpečení kulturně-historických hodnot významných památek ve správním obvodu ORP Domažlice.

Vytvořeno: 25. 1. 2011
Poslední aktualizace: 25. 1. 2011 00:00
Autor: