Obsah

Organizační řád Městského úřadu Domažlice

Typ: ostatní
-

Město Domažlice

Rada města Domažlice

vydává

 

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Městského úřadu Domažlice

OBSAH:

ČÁST I.

ÚVOD

Čl.1

Základní ustanovení

 

Organizační řád Městského úřadu Domažlice je základní organizační normou. Stanoví organizační strukturu, zásady činnosti a metody řízení. Upravuje dělbu činností a kompetencí mezi jejich jednotlivými odbory a vzájemné vztahy.
Na organizační řád navazují všechny ostatní vnitřní normy a řídící akty MěÚ, jejichž obsah a uplatňování nesmí být s organizačním řádem v rozporu

 

Čl. 2

Postavení a působnost MěÚ, dozor

 

(1) Postavení a působnost MěÚ upravuje zákon č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon o obcích), a zvláštní zákony. MěÚ plní úkoly v samostatné a přenesené působnosti. Ve věcech samostatné působnosti odpovídá zastupitelstvu a radě města, ve věcech přenesené působnosti podléhá dozoru Krajského úřadu Plzeňského kraje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
(2) Dozor nad samostatnou působností vykonává vůči městu výlučně Ministerstvo vnitra, a to konkrétně odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Dozor je zaměřen na zákonnost obecně závazných vyhlášek a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce učiněných v jejich samostatné působnosti. Ministerstvo vnitra konkrétně sleduje, zda jsou vydané obecně závazné vyhlášky v souladu se zákonem, zda usnesení, rozhodnutí a jiná opatření přijatá orgány obce v samostatné působnosti nejsou v rozporu se zákony a jinými právními předpisy.
(3) Dozor nad výkonem přenesené působnosti svěřené orgánům města provádí krajský úřad. Dozor je vykonáván především nad vydáváním a obsahem nařízení města a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů města v přenesené působnosti.
(4) MěÚ je pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností a rozsah státní správy vykonávané MěÚ Domažlice je dán vyhláškou MV č.388/2002 Sb.,ve správních obvodech jiných obcí.

 

ČÁST II.

ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ

Čl. 3

 

(1) Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník a zaměstnanci města zařazení do MěÚ.(dále jen zaměstnanci). V čele úřadu stojí starosta.

(2) Starosta v souladu s § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zřizuje pro výkon přenesené působnosti komise pro projednávání přestupků, podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jako zvláštní orgány města. Jmenuje a odvolává předsedy a členy komisí pro projednávání přestupků.

(3) Rada města zřídila podle zákona o obcích tyto odbory:
- odbor finanční (OF)
- odbor správy majetku (OSM)
- odbor výstavby a územního plánování (OVÚP)
- odbor dopravy (OD)
- odbor obecní živnostenský úřad (OŽ)
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)
- odbor kancelář starosty (OKS)
- odbor informační a komunikační technologie
a geografické informační systémy (OICT a GIS)
- odbor životního prostředí (OŽP)
- správní odbor (SO)
 
(4)Organizační struktura je zobrazena v příloze č.1.

(5) Funkční náplně odborů jsou stanoveny v příloze č. 2 tohoto organizačního řádu. Funkční náplně jsou členěny podle činnosti jednotlivých úseků.

(6) Město Domažlice je zřizovatelem těchto organizačních složek:
a) Jeselské zařízení Domažlice, Michlova 565
b) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Domažlice
c) Jednotka sboru dobrovolných hasičů Havlovice
d) Městská policie

(7) Město Domažlice je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:
a) Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
b) Městské kulturní středisko v Domažlicích
c) Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory
d) Základní umělecká škola Domažlice, příspěvková organizace
e) Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre.B. Staška 232,příspěvková organitace
f) Základní škola Domažlice, Komenského 17
g) Základní škola praktická Domažlice, Msgre B.Staška 232, příspěvková organizace
h) Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace
ch) Plavecký bazén a ubytovna Domažlice
i) Domažlické technické služby, příspěvková organizace
 

ČÁST III.

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PRÁCE MěÚ

Čl. 4

Systém řízení MěÚ

 

(1) Tajemník zodpovídá za řízení celého úřadu.

(2) Práci zaměstnanců jednotlivých odborů řídí příslušní vedoucí odboru.

(3) Vzájemné vztahy mezi orgány MěÚ vznikající v procesu řízení jsou upraveny zákonem o obcích.
 

Čl. 5

Řídící akty

 

(1) K zabezpečení úkolů a pro nezbytnou informovanost vedení, vedoucích a ostatních zaměstnanců MěÚ jsou vydávány vnitřní normy, příkazy, směrnice, sdělení a organizovány porady na různých stupních řízení.
a) vnitřní normy - upravují základní vztahy a kompetence na všech stupních řízení MěÚ,
b) příkazy - jimi se ukládají konkrétní zpravidla termínované úkoly, způsoby chování a jednání pro zabezpečení chodu MěÚ,
c) směrnice - obsahují obecnější úpravu úkolů a činností MěÚ, která většinou nemá termínovaný charakter,
d) sdělení - obsahují důležité informace pro zaměstnance MěÚ,
e) porady - slouží k předání informací, ke sjednocení přístupů, názorů a koordinaci činnosti MěÚ.

(2) Písemné i ústní příkazy, směrnice a sdělení vydávají:
a) starosta města tajemníkovi MěÚ a vedoucím odborů,
b) tajemník všem vedoucím odborů a zaměstnancům na MěÚ,
c) místostarostové vedoucím odborů,
d) vedoucí odboru zaměstnancům jím řízeného odboru.
 
 

Čl. 6

Kontrolní činnost

 

(1) Kontrolní činnost MěÚ zabezpečuje především odbor finanční a odbor kancelář starosty.

(2) Výkon kontroly městského úřadu a vztahy mezi kontrolními orgány MěÚ a kontrolovanými osobami stanoví kontrolní řád. Povinností každého vedoucího odboru MěÚ je vykonávat kontrolní činnost na svěřeném úseku.

(3) Součinnost s dalšími kontrolními orgány je stanovena zvláštními předpisy.

 

Čl. 7

Spolupráce odborů MěÚ

Odbory MěÚ se při výkonu své činnosti vzájemně informují a spolupracují, zejména v otázkách, které spadají do působnosti dvou i více odborů.

Čl. 8

Řešení sporů, koordinace stanovisek

(1) Řešení sporů při zabezpečování pracovních úkolů na MěÚ:
Spory vzniklé mezi odbory MěÚ při zabezpečování pracovních úkolů řeší vedoucí těchto odborů především dohodou. Nedojde-li k dohodě, jsou vzniklé spory řešeny takto:

a) spory spadající do pravomoci statutárního orgánu zaměstnavatele jsou řešeny tajemníkem, nedojde-li k vyřešení sporu, rozhoduje soud,
b) spory spadající do oblasti přenesené působnosti jsou řešeny tajemníkem,
c) spory spadající do samostatné působnosti jsou řešeny podle povahy problému tajemníkem, starostou města nebo místostarostou. Nedojde-li k dohodě, předloží starosta řešení sporu RM.
 
 

ČÁST IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ZASTUPITELSTVA DLOUHODOBĚ UVOLNĚNÝCH PRO VÝKON FUNKCE - starosta a místostarosta

Čl. 9

Starosta a místostarosta

 

(1) Zastupitelstvo města volí z řad svých členů starostu a místostarostu(y).

(2) Jejich postavení, práva a povinnosti jsou stanoveny zákonem o obcích.

(3)Starosta koordinuje činnost místostarosty, tajemníka MěÚ a společně s nimi plní úkoly koordinační a kontrolní povahy při zabezpečování usnesení RM a ZM. Ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu města.

(4) Místostarosta města koordinuje činnost odborů, organizačních složek, příspěvkových organizací a společností s ručením omezeným, určených zastupitelstvem města v zásadních otázkách samosprávy.
 
 

 

ČÁST V.

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ MěÚ

Čl. 10

Práva a povinnosti zaměstnanců MěÚ

(1) Základní práva a povinnosti zaměstnanců MěÚ vyplývají především ze zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků z § 16 a z ustanovení § 73 zákoníku práce, organizačního řádu MěÚ, pracovního řádu MěÚ.

(2) Každý zaměstnanec je povinen:

a) podle pokynů nadřízeného vydaných v souladu s právními předpisy konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň,
b) spolupracovat při plnění úkolů s ostatními zaměstnanci, odbory a útvary,
c) dodržovat právní předpisy,
d) plně využívat pracovní dobu,
e) doplňovat si odbornou kvalifikaci,
f) respektovat pracovní řád a ostatní vnitřní směrnice, dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Čl. 11

Povinnosti a odpovědnost vedoucích zaměstnanců MěÚ

(1) Vedoucím zaměstnancem je zaměstnanec, který byl jmenován.

(2) Vedoucím zaměstnancem MěÚ jsou:

- tajemník
- vedoucí odborů

(3) Mimo základních povinností uvedených v Čl. 10 organizačního řádu vyplývají další povinnosti z pracovní náplně, z funkčního zařazení a z příkazů, pokynů nadřízeného.

(4) Vedoucí zaměstnanec MěÚ na svěřeném úseku:
a) řídí a hodnotí práci podřízených zaměstnanců, ukládá jim úkoly a kontroluje jejich plnění,
b) odpovídá za včasnost a kvalitu zpracovaných materiálů,
c) informuje podřízené zaměstnance o důležitých skutečnostech nezbytných pro jejich činnost, o vnitřních organizačních normách a zodpovídá za jejich dodržování,
d) vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost podřízených zaměstnanců a vyjadřuje je v popisech pracovních funkcí (pracovních náplních),
e) zajišťuje řádné hospodaření se svěřenými prostředky a správu a ochranu svěřeného majetku,
f) zajišťuje úkoly související s obranou státu, mimořádnými krizovými situacemi, zákonem o svobodném přístupu k informacím a zákonem o ochraně utajovaných skutečností,
g) kontroluje dodržování právních předpisů v okruhu své působnosti,
h) pečuje o soustavné zvyšování odborné úrovně podřízených zaměstnanců,
i) hodnotí podřízené,
j) kontroluje dodržování předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně.
 
(5) Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za správné a včasné rozpracování a realizaci příslušných usnesení zastupitelstva města a rady města, za výkon státní správy i samosprávy a za dodržování platných právních norem na svěřeném úseku vymezeném funkční náplní odboru či oddělení.
 

 

Čl. 12

Postavení, povinnosti a odpovědnost tajemníka MěÚ

 

(1) Tajemník MěÚ je zaměstnancem města zařazeným do městského úřadu, ze své činnosti v samostatné působnosti i v přenesené působnosti je odpovědný starostovi.

(2) Je jmenován a odvoláván se souhlasem ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje starostou města, který také stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů. Předpoklady pro jmenování jsou dány zákonem 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků v § 5.

(3) Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do MěÚ.

(4) Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů.

(5) Je vázán základními povinnostmi zaměstnance a vedoucího zaměstnance MěÚ, viz. Čl. 10 a 11 organizačního řádu,

(6) Zabezpečuje prostřednictvím MěÚ plnění usnesení RM a ZM.

(7) Odpovídá za tyto činnosti:
a) řídí a kontroluje práci zaměstnanců zařazených do MěÚ,
b) organizuje práci městského úřadu a vnitřní správy,
c) vytváří systemizaci aparátu MěÚ, řeší mzdovou a pracovněprávní problematiku,
d) zajišťuje právní výchovu a vzdělávání zaměstnanců,
e) vydává pracovní, spisový a podpisový řád pro zaměstnance zařazené do MěÚ,
f) v souladu se zákonem a pracovněprávními předpisy činí právní úkony v pracovněprávních vztazích,
g) v souladu s příslušnými mzdovými předpisy rozhoduje o platovém zařazení všech zaměstnanců a v souvislosti s platovým zařazením rozhoduje o udělení výjimek v rámci platných mzdových předpisů, vydává vnitřní mzdový předpis, rozhoduje o odměnách zaměstnanců
h) řeší kompetenční spory mezi odbory a útvary na MěÚ,
i) svolává a řídí porady vedoucích zaměstnanců MěÚ.
 

 Čl. 13

Postavení, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů MěÚ

(1) Vedoucí odboru je nadřízen všem zaměstnancům na svěřeném odboru. Práci odboru řídí a za jeho činnost odpovídá tajemníkovi. Do funkce je na návrh tajemníka jmenován radou města.

(2) Je vázán základními povinnostmi zaměstnance a vedoucího zaměstnance MěÚ podle Čl. 10 a 11 tohoto organizačního řádu.

(3) Dále odpovídá za tyto činnosti:

a) koordinuje práci odboru s prací ostatních odborů MěÚ a spolupracuje s ostatními vedoucími pracovníky,
b) rozděluje úkoly vyplývající z vlastní činnosti odboru, usnesení RM nebo ZM mezi jemu podřízené pracovníky odboru,
c) podle obsahu pracovní náplně navrhuje uzavření dohod o hmotné odpovědnosti svých podřízených zaměstnanců za svěřené hodnoty a předkládá je tajemníkovi MěÚ k podpisu,
d) zabezpečuje, aby v jím řízeném odboru byla vedena úplná a přehledná dokumentace právních a jiných předpisů, směrnic a usnesení potřebných pro jím řízený úsek,
e) rozhoduje ve správním řízení,
f) zúčastňuje se zasedání ZM, podle potřeby i RM, na základě požadavku předsedy komise či výboru se zúčastňuje zasedání komise resp.výboru.
 

Čl. 14

Zastupování zaměstnanců

 

(1) Pro zajištění plynulého a řádného chodu prací a vyřizování běžných záležitostí je nezbytné, aby jednotliví vedoucí zaměstnanci byli v době své nepřítomnosti zastoupeni předem určenými zaměstnanci, což je stanoveno v pracovní náplni, kde je vymezen i rozsah zastupování.

(2) Zastupovaný a zástupce jsou povinni se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon zastupované funkce, zejména upozornit na stav plnění a zajištění úkolů. Informaci o zvlášť závažných úkolech si předávají písemně.

(3) Zastupovaný si může vyhradit rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách, případně pozastavit rozhodnutí svého zástupce. Rovněž zástupce může odsunout rozhodnutí o takových otázkách do návratu zastupovaného, pokud to povaha věci připouští. Není-li možné rozhodnutí odsunout, požádá o rozhodnutí příslušného nadřízeného.

(4) Podpisová práva zaměstnanců města vymezená v podpisovém řádu řeší i otázku podepisování v době zástupu zaměstnanců.
 

Čl. 15

Předávání a přejímání funkcí

 

(1) Při předávání funkce se zpracuje předávací protokol, kterým je zápis o stavu plnění úkolů na příslušném pracovním úseku, o pracovních podkladech, spisech, korespondenci, popř. o stavu finančních prostředků a ostatních majetkových hodnot. Zápis podepíše předávající, přejímající a bezprostředně nadřízený vedoucí pracovník. Dále se zpracuje protokol o předání razítek dle přílohy č.7 spisového a skartačního řádu. Jedno vyhotovení protokolu se předá sekretariátu OKS MěÚ k evidenci. Předává-li funkci vedoucí odboru, odevzdá razítka vedoucímu odboru kancelář starosty.

(2) Předávající je povinen komplexně a bez výhrad informovat přejímajícího o průběhu a stavu prací a o důležitých věcech, vztahujících se k předávaným činnostem, případně je uvést do předávacího protokolu. Má-li předávaná funkce návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se zároveň mimořádná inventarizace.

Čl. 16

Vztah MěÚ k odborové organizaci

Vztahy MěÚ k základní odborové organizaci jsou podrobně upraveny zákoníkem práce a kolektivní smlouvou.

 

ČÁST VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 17

Postavení organizačního řádu v soustavě vnitřních norem MěÚ

 

(1) Organizační řád je součástí komplexní soustavy vnitřních norem MěÚ. V podrobnostech je třeba využívat norem, které na něj navazují a doplňují jej.

Jsou to:
a) jednací řády zastupitelstva, rady města
b) pracovní řád
c) spisový a skartační řád včetně podpisového řádu
d) kontrolní řád
e) kolektivní smlouva
f) vnitřní směrnice
 

Čl. 18

Přílohy organizačního řádu

Součástí organizačního řádu jsou přílohy, které obsahují:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

 

Čl. 19

Závěrečná ustanovení

(1) Organizační řád včetně příloh a jeho změny schvaluje rada města.

(2) Tento organizační řád schválila rada města dne 12.4. 2011 , usnesením č. 632.

(3) Organizační řád nabývá účinnosti dnem schválení a ruší organizační řád Městského úřadu ze dne 28.4.2004 včetně všech dodatků.V Domažlicích dne 18.04. 2011


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Vytvořeno: 20. 4. 2011
Poslední aktualizace: 11. 9. 2020 09:44
Autor: