Obsah

Příloha č.2/3 organizačního řádu

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

I. Postavení a funkce odboru

Na základě § 102 odst. 2 písmeno f) zákona o obcích, zřídila rada města Domažlice odbor výstavby a územního plánování (dále jen OVÚP) jako svůj výkonný orgán.

OVÚP v plném rozsahu provádí výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

OVÚP vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech komunikací II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

OVÚP jako stavební úřad provádí zápisy do údajů informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a dále dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zabezpečuje provádění zápisů do údajů informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí za obce ve správním území ORP Domažlice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.

OVÚP jako stavební úřad provádí kontroly na základě zákona č. 252/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Při těchto kontrolách postupuje v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

II. Hlavní úkoly odboru

OVÚP zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování a úseku stavebním v působnosti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

 A. Na úseku územního plánování – jako úřad územního plánování:

1. Pořizuje územní plán a regulační plán pro území města Domažlice
2. Pořizuje územně plánovací podklady
3. Pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu
4. Pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
5. Podává návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod.
6. Vydává jako dotčený orgán v územním řízení vyjádření z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí a dále jako dotčený orgán se vyjadřuje v řízeních podle zvl. právního předpisu v němž se rozhoduje o změnách v území
7. Spolupracuje s odborníky v oblasti architektury.

 B. Na úseku územně správním

1. Jako příslušný stavební úřad vede územní řízení a zjednodušené územní řízení; vydává územní rozhodnutí nebo územní souhlas.
2. Poskytuje v rámci své působnosti územně plánovací informace.
3. Provádí územní řízení všech druhů staveb - i pro speciální stavební úřady (vodohospodářský, letecký, vojenský).
4. Projednává s investory a stavebníky celkovou připravenost jejich záměrů umístění staveb pro územní řízení, posuzuje soulad s územním plánem - v koordinaci s úřadem územního plánování.
5. Posuzuje podmínky pro spojení územního a stavebního řízení a územního souhlasu a ohlášení . Vydává vyjádření o požadavcích stavebního úřadu na kompletnost a připravenost záměru pro příslušná správní řízení a rozhodnutí.
6. Vydává vyjádření k využívání, prodeji a pronájmu pozemků a staveb z hlediska dodržování stavebního zákona v návaznosti na vydaná rozhodnutí stavebního úřadu.
7. Rozhoduje o změně či prodloužení platnosti územního rozhodnutí.
8. V návaznosti na činnost katastrálního úřadu posuzuje oddělovací geometrické plány a vklady do katastru nemovitostí. K tomu vydává příslušná vyjádření a rozhodnutí.
9. Vydává souhlas k povolení staveb speciálním stavebním úřadům.
10. Eviduje a zabezpečuje ukládání územních rozhodnutí spolu s veškerými písemnostmi, které se jich týkají. Zabezpečuje ukládání a přehled schválené územně projektové dokumentace a územně plánovacích podkladů ve správním obvodu.

 C. Na úseku stavebně správním
1. Jako příslušný stavební úřad provádí stavební řízení a povoluje stavby všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, jakož i jejich změny, pokud stavební zákon, prováděcí předpisy k němu, nebo zvláštní předpisy nestanoví jinak.
2. Jako speciální stavební úřad vykonává působnost ve věcech komunikací II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Přijímá ohlášení stavebníků.
4. Povoluje změny stavby před jejich ukončením.
5. Rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení.
6. Provádí kontrolní prohlídky rozestavěných staveb
7. Za předpokladu splněných podmínek vydává časové omezení povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.
8. V dohodě s dotčenými orgány státní správy rozhoduje o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu před vydáním kolaudačního souhlasu.
9. Rozhoduje o změnách ve způsobu užívání stavby, v jejím provozování zařízení a ve způsobu nebo podstatném rozšíření výroby.
10. Provádí závěrečné kontrolní prohlídky staveb.
11. Vydává kolaudační souhlas.
12. Povoluje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení.
13. Nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení.
14. Provádí kontrolní prohlídky stavby.
15. Rozhoduje o poskytnutí stavebního příspěvku na žádost stavebníka.
16. Eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle stavebního zákona, eviduje a ukládá podklady pro správní řízení a pro jiná opatření, včetně ověřené projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora.
17. Nařizuje vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby nebo zjednodušené dokumentace (pasportu stavby).
18. Ukládá těm, kteří mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům či stavbám, aby trpěli provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud je to nutné pro uskutečnění stavby nebo její změny a pro provedení nezbytných úprav, udržovacích nebo zabezpečovacích prací a pro odstranění stavby a stanoví výši náhrady škody, související s uvedenými opatřeními, nedojde-li k dohodě.
19. Vede statistiku jím povolovaných a zkolaudovaných staveb odděleně podle správních území obcí. Spolupracuje se statistickým úřadem, provádí statistiku bytů a roční výkazy.
20. Plní další úkoly obecných stavebních úřadů podle zvláštních předpisů.
21. Rozhoduje v systému číslování domů, navrhuje přidělení popisných a evidenčních čísel obytným a rekreačním domům na území města.
22. Na území města Domažlice vede seznam domů a oznamuje změny v jejich číslování správnímu odboru.

 D. Na úseku státního dozoru

1. Vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu, dozírá na dodržování ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., právních předpisů vydaných k jeho provedení a na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě zákona č. 183/2006 Sb.
2. Ve veřejném zájmu je stavební úřad oprávněn:
- provádět kontrolní prohlídky stavby
- nařizovat neodkladné odstranění stavby
- nařizovat nutné zabezpečovací práce
- nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku
- nařizovat provedení udržovacích prací
- nařizovat vyklizení stavby
3. Projednává přestupky v souladu se zákonem č. 250/2016, o projednávání přestupků a zákonem č. 183/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

III. Ostatní úkoly odboru

1. Zpracovává vyjádření k projednávané územně plánovací dokumentaci a územně plánovacím podkladům v území, kde je stavebním úřadem.
2. Vykonává působnost na úseku odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
3. Spolupracuje s obecními úřady v oblasti výkonu funkce stavebního úřadu.
4. Pro výkon působnosti podle tohoto zákona využívá údaje ze základních registrů a agendových informačních systémů.
5. Jako stavební úřad provádí zápisy do údajů informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve svém správním území.
6. Zabezpečuje provádění zápisů do údajů informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, za obce ve správním území ORP Domažlice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.
7. Spolupracuje při vydávání, změnách a aktualizacích nařízení města a obecně závazných vyhlášek v rámci působnosti OVÚP.
8. Řeší správní delikty a přestupky na svém úseku.
9. Zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů v rozsahu své působnosti.
10. Poskytuje informace v souladu s platnou legislativou.
11. Spolupracuje s FO a OKS při sestavování rozpočtu, zabezpečuje jeho plnění a navrhuje případné provedení rozpočtových změn v odvětví v běžném roce.
12. Spolupracuje na inventarizaci dle příkazu rady města a pokynu tajemníka města.
13. Vyměřuje poplatky za prováděné úkony v souladu s platnou legislativou.
14. Zabezpečuje vymáhání pohledávek, které vznikly při plnění úkolů v působnosti odboru. U pohledávek sankční povahy a pokut vymáhaných dle zákona č.280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zpracování upomínek k zaplacení uložených pokut. V upomínce upozorní, že v případě nezaplacení bude pohledávka vymáhána daňovou exekucí dle daňového řádu. Pokud nebude uhrazeno, předá originál rozhodnutí nebo ověřenou kopii s vyznačením právní moci a vykonatelnosti, kopii upomínky s dokladem o doručení na finanční odbor.
15. Plní další úkoly vyplývající ze zvláštních zákonů.
16. Spravuje příruční stavební archiv, zajišťuje archivaci, evidenci a vyhledávání archivovaných materiálů v příručním archivu na základě požadavků odborů MěÚ a návštěvníků stavebního odboru.
17. Plní ostatní úkoly uložené starostou, místostarosty města, a tajemníkem MěÚ v rámci působnosti OVÚP.