Obsah

Informace o krizovém řízení

Typ: ostatní
V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

Krizové řízení

Pro obce je prvotním partnerem obec s rozšířenou působností, na kterou se obrací v případě, že nestačí vlastními silami a prostředky čelit následkům mimořádné události. Lidé se od nepaměti v zájmu své existence museli vypořádat s různými nepříznivými vlivy. Na nesčetných faktorech lze ukázat, že se prostřednictvím zvládání nepříznivých vlivů lidstvo vyvíjelo.

Před společnost život staví určité problémy, překážky, které se člověk musí naučit překonávat, řešit je a to tak, aby si systém (tj. společnost, stát, organizace atd.) uměl poradit s překážkami, kterým obecně říkáme rizika a nedopustil, aby se systém vyvíjel k záhubě, likvidaci, katastrofě.

Pojem riziko můžeme chápat jako možnost vzniku události (jevu) s výsledkem odchylným od předpokládaného cíle, a to s určitou objektivní pravděpodobností.

Riziko v sobě skrývá náboj potencionálního (skrytého) nebezpečí nepříznivého vývoje.

Vývoj rizika jako kvantifikované nejistoty může za určitých podmínek vést ke vzniku mimořádného stavu, který další eskalací může přerůst do stavu krize.

Současná doba vnáší do chápání nepříznivých vlivů novou kvalitu. Vyžaduje, aby se k nim přistupovalo uceleně a cílevědomě, nikoli pouze tzv. metodou učení se z pokusů a omylů.

Management určený pro řešení krizí se nazývá krizový management, který lze chápat jako ucelený soubor přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) věcně příslušných orgánů, právnických a fyzických osob užívají ke zvládnutí specifických činností.

Cílem manažerských funkcí je:

  • minimalizace zdrojů (příčin vzniku) krizové situace
  • příprava na činnost v krizové situaci – prevence
  • zabránění vzniku a eskalaci krizové situace
  • omezení působení negativních faktorů krizové situace
  • odstranění následků působení negativních faktorů krizové situace – obnova

Byť tato problematika není každodenním jevem, jak ukázaly zkušenosti posledních let, nelze ji z reality života zcela vyloučit. Proto ustanovené a připravené orgány krizové řízení mohou v případě nutnosti svojí činností značně zmírnit či odvrátit následky mimořádných událostí a tím ochránit majetek a životy spoluobčanů.

Pracovníkem krizového řízení MěÚ Domažlice je Bc. Jitka Kalíšková

kontakt:

odbor životního prostředí, U Nemocnice 579, 344 20 Domažlice

tel.: 379 719 261, 720 982 969, e-mail: jitka.kaliskova@mesto-domazlice.cz
 

mapka správního obvodu Domažlice:

Mapka správního obvodu Domažlice


Vytvořeno: 17. 3. 2020
Poslední aktualizace: 17. 3. 2020 10:51
Autor: Bc. Petr März