Obsah

Zprávy

Informace o krizovém řízení

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin. celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor: Bc. Petr März

Bezpečnostní rada města, krizový štáb

V souladu se zněním zákona č. 240/2000 Sb., o Krizovém řízení, zřídil starosta města Domažlice "Bezpečností radu" jako koordinační orgán pro přípravu na krizové situace a "Krizový štáb města" jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací. celý text

ostatní | 26. 11. 2018 | Autor:

HASIČI A ZÁCHRANÁŘI

http://www.hzscr.cz/ celý text

ostatní | 6. 5. 2008 | Autor:

Krizové řízení – krizové situace (KS)

Krizovým řízením rozumíme souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů, zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.
Za krizovou situaci označujeme mimořádnou událost, při níž je vyhlášen některý z krizových stavů.
Krizová situace je stav, kde jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu. celý text

ostatní | 26. 4. 2005 | Autor:

Složky IZS (Integrovaný záchranný systém)

Pro řízení opatření na ochranu životů, zdraví, majetku občanů města Domažlice a ochranu životního prostředí při mimořádných událostech,působí na území města Domažlice Integrovaný záchranný systém (IZS).
IZS tvoří systém vazeb zabezpečující koordinovaný postup záchranných,pohotovostních a odborných složek, orgánů státní správy a samosprávy,právnických a fyzických osob při likvidaci následků mimořádných událostí na území města Domažlice, jehož cílem je poskytovat účinnou pomoc postiženým a minimalizovat nepříznivé následky těchto událostí. celý text

ostatní | 26. 4. 2005 | Autor: