Obsah

Informace dle zákona 159/2006 Sb.

 

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Podávání oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen “zákon”), ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o
a) jiných vykonávaných činnostech,
b) majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
c) příjmech, darech a závazcích.
 
Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce. Vymezení, kdo je dle zákona veřejný funkcionář, je v § 2 zákona.
Oznámení se podávají pouze na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Nahlížení do registru
Každý má právo nahlížet do registru oznámení, a to na základěpísemné žádosti. Náležitosti jsou uvedeny v § 13 odst. 2 zákona.
Žádost lze podat:
a) osobně
b) elektronicky do elektronické podatelny (podatelna@mesto-domazlice.cz)
c) prostřenictvím provozovatele poštovních služeb

K nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě je nutno získat uživatelské jméno a přístupové heslo.
K tomu je nutné vyplnitžádost, která obsahuje:
a) jméno a příjmení žadatele
b) datum narození žadatele
c) místo trvalého pobytu žadatele
 
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.
Po obdržení přihlašovacího jména a hesla je možné se k registru přihlásit na adrese https://159.domazlice.info
Vedení registru zabezpečují evidenční orgány (§ 14 zákona), v případěMěstského úřadu Domažlice je to tajemník úřadu pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst.1 písm. p) a q) a odst. 2 písm.f).