Obsah

Výroční zpráva o činnosti za rok 2019

Typ: ostatní
Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti města Domažlice

v oblasti poskytování informací

podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2019

I.

Obsah výroční zprávy se člení dle § 18 odst.1. zákona č.106/1999 Sb., na tyto části:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

V roce 2019 bylo na Městský úřad v Domažlicích doručeno dvacet sedm žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,

V průběhu roku 2019 nebyla předmětem soudního rozhodnutí žádná žádost o poskytnutí informace.

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,

V průběhu roku 2019 nebyla poskytnuta žádná licence.

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,

V průběhu roku 2019 nebyla podána na MěÚ žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - viz čl. III.

II.

Při obdržení jakékoli žádosti o informace je postupováno dle vnitřní směrnice a v souladu s výše citovaným zákonem. Informace, o které je žádáno ústně, jejich poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy a není třeba jejich vyhledání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně – jedná se především o informace, u nichž není zdůrazněno, že jsou žádány na podkladě zákona č. 106/1999 Sb.

III.

Město Domažlice zveřejňuje informace podle tohoto zákona několika způsoby:

  1. Na úřední desce – zde jsou zveřejňovány především informace, které mají aktuální charakter a jsou často obměňovány.

  2. V Domažlickém Zpravodaji – termíny zasedání zastupitelstva města, setkání se starostou města a jiné aktuální informace.

  3. Na podatelně a sekretariátu městského úřadu. Jedná se především o rozsáhlé informace, které nelze umístit na úřední desce či vývěsce, např. platné vyhlášky města, směrnice o poskytování informací a jiné.

  4. Přímo na jednotlivých odborech Městského úřadu v Domažlicích.

  5. Na internetových stránkách http://www.domazlice.eu/.

IV.

Tato zpráva byla zpracována za období roku 2019

 

V Domažlicích dne 21.02.2020

 

JUDr. Zdeněk Novák

     starosta města

     v. r.


Vytvořeno: 21. 2. 2020
Poslední aktualizace: 22. 2. 2021 10:04
Autor: Hana Pokorná