Obsah

Výroční zpráva o činnosti za rok 2015

Typ: ostatní
Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti města Domažlice

v oblasti poskytování informací

podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, za rok 2015

 

I.

Obsah výroční zprávy se člení dle § 18 odst.1. zákona č.106/1999 Sb. na tyto části:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

V roce 2015 bylo na Městský úřad v Domažlicích doručeno dvacettři žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí, neboť Městský úřad v Domažlicích nevydal rozhodnutí o neposkytnutí informace, o kterou tazatel žádal.

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,

V průběhu roku 2015 nebyla předmětem soudního rozhodnutí žádná žádost o poskytnutí informace.

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,

V průběhu roku 2015 nebyla poskytnuta žádná licence.

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,

V průběhu roku 2015 nebyla podána na MěÚ žádná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - viz čl. III.

II.

Při obdržení jakékoli žádosti o informace je postupováno dle vnitřní směrnice a v souladu s výše citovaným zákonem. Informace, o které je žádáno ústně, jejich poskytnutí není v rozporu s platnými předpisy a není třeba jejich vyhledání, jsou poskytovány neprodleně a bezplatně – jedná se především o informace, u nichž není zdůrazněno, že jsou žádány na podkladě zákona č. 106/1999 Sb.

III.

Město Domažlice zveřejňuje informace podle tohoto zákona několika způsoby:

  1. Na úřední desce – zde jsou zveřejňovány především informace, které mají aktuální charakter a jsou často obměňovány.

  2. V Domažlickém Zpravodaji – termíny zasedání zastupitelstva města, setkání se starostou města a jiné aktuální informace.

  3. Na podatelně a sekretariátu městského úřadu. Jedná se především o rozsáhlé informace, které nelze umístit na úřední desce či vývěsce, např. platné vyhlášky města, směrnice o poskytování informací a jiné.

  4. Přímo na jednotlivých odborech Městského úřadu v Domažlicích.

  5. Na internetových stránkách http://www.domazlice.eu/.

 

IV.

Tato zpráva byla zpracována za období roku 2015

 

 

V Domažlicích dne 19. 2. 2016

 

                                                                                                                Ing. Milena Vlčková

                                                                                                                        tajemnice MěÚ

                                                                                                                                    v. r.


Vytvořeno: 19. 2. 2016
Poslední aktualizace: 19. 2. 2016 00:00
Autor: Hana Pokorná