Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Město Domažlice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb, o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen "sazebník").

I.

Náklady na pořízení kopií

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

- jednostranná ........................ 3,-- Kč

- oboustranná ......................... 5,-- Kč

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

- jednostranná ........................ 6,-- Kč

- oboustranná ......................... 8,-- Kč

 1. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A4:

- jednostranná ........................ 23,-- Kč

- oboustranná ......................... 44,-- Kč

 1. Za pořízení jedné barevné kopie formátu A3:

- jednostranná ........................ 28,-- Kč

- oboustranná ......................... 55,-- Kč

 1. Z poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

 2. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny z příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

II.

Náklady na opatření datových nosičů

Náklady za opatření datových nosičů budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní datový nosič, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

III.

Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné účtovány nebudou.

 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli požadována.

IV.

Náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací

 1. V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazby úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 190 Kč, která je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců obce podle schváleného rozpočtu pro rok 2019. V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

 2. Vzniknou-li při mimořádném rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

V.

Ostatní ujednání

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 190,-- Kč, nebude úhrada požadována.

 2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně městského úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet města č. Účtu 109782579/0300, variabilní symbol 9166.

 3. Tento sazebník se stanoví na období od 16. ledna do 31. prosince 2020.

 4. Sazebník byl schválen usnesením rady města č. 1553 dne 15.01.2020

V Domažlicích dne 16.01.2020

 

JUDr. Zdeněk Novák

starosta

v.r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta

v.r.