Obsah

OŽP - vodní hospodářství

Žádost o stanovení podmínek využití závadných látek nebo o povolení vyjímky při použití závadných látek nebo jejich změnu Staženo: 96x

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních Staženo: 100x

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studní nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domacnosti) Staženo: 104x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 135x

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 178x

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl Staženo: 181x

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 218x

Žádost o vyjádření Staženo: 108x

Žádost o vyjímku z dosahování cílů ochrany vod Staženo: 102x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 136x

OŽP - ochrana zemědělského půdního fondu

žádost k odnětí ze ZPF Staženo: 888x

OŽP - ochrana přírody

Žádost o povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst.1 Staženo: 345x

OŽP - lesní hospodářství

Plná moc k žádosti o předání separátu LHO Staženo: 274x

Žádost o předání separátu lesních hospodářských osnov Staženo: 277x

Registr řidičů

oznámení o vzdání se řidičského oprávnění Staženo: 278x

žádost o vrácení řidičského oprávnění Staženo: 612x

žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu (vzor Vídeň a Ženeva) Staženo: 848x

žádost o výpis bodového hodnocení řidiče Staženo: 325x

žádost o výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 418x

Pozemní komunikace

žádost o povolení provádění stavby v ochranném pásmu pozemní komunikace Staženo: 468x

Stránka