Obsah

OŽP - vodní hospodářství

žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Staženo: 330x

žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Staženo: 302x

Žádost o stanovení podmínek využití závadných látek nebo o povolení vyjímky při použití závadných látek nebo jejich změnu Staženo: 119x

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních Staženo: 119x

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studní nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domacnosti) Staženo: 131x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 176x

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 217x

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl Staženo: 251x

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 263x

Žádost o vyjádření Staženo: 145x

Žádost o vyjímku z dosahování cílů ochrany vod Staženo: 125x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 172x

OŽP - ochrana zemědělského půdního fondu

žádost k odnětí ze ZPF Staženo: 1009x

OŽP - ochrana přírody

Žádost o povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst.1 Staženo: 430x

OŽP - lesní hospodářství

Plná moc k žádosti o předání separátu LHO Staženo: 300x

Žádost o předání separátu lesních hospodářských osnov Staženo: 305x

Registr řidičů

oznámení o vzdání se řidičského oprávnění Staženo: 315x

žádost o vrácení řidičského oprávnění Staženo: 687x

žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu (vzor Vídeň a Ženeva) Staženo: 947x

žádost o výpis bodového hodnocení řidiče Staženo: 373x

Stránka