Obsah

OŽP - vodní hospodářství

Žádost o povolení k vypouštění odpadníchdo vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 79x

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 82x

žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Staženo: 278x

žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Staženo: 246x

Žádost o stanovení podmínek využití závadných látek nebo o povolení vyjímky při použití závadných látek nebo jejich změnu Staženo: 71x

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních Staženo: 78x

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studní nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domacnosti) Staženo: 79x

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 96x

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 140x

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl Staženo: 115x

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 164x

Žádost o vyjádření Staženo: 81x

Žádost o vyjímku z dosahování cílů ochrany vod Staženo: 81x

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu Staženo: 97x

OŽP - ochrana zemědělského půdního fondu

žádost k odnětí ze ZPF Staženo: 750x

OŽP - ochrana přírody

Žádost o povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst.1 Staženo: 279x

OŽP - lesní hospodářství

Plná moc k žádosti o předání separátu LHO Staženo: 252x

Žádost o předání separátu lesních hospodářských osnov Staženo: 254x

Registr řidičů

oznámení o vzdání se řidičského oprávnění Staženo: 241x

žádost o vrácení řidičského oprávnění Staženo: 547x

Stránka